Blatttüllen + Blütentüllen

Blattspriztüllen + Blütenspritztüllen

Blattülle spezial 9 mm - hbs24

Blattülle spezial 9 mm

DST7417
auf Lager
Blatttülle 2,7/12 mm Spritztülle - hbs24

Blatttülle 2,7/12 mm

DST7408
auf Lager
Blatttülle 2/13 mm - hbs24

Blatttülle 2/13 mm

DST7409
auf Lager
Blatttülle 4,8/14 mm - hbs24

Blatttülle 4,8/14 mm

DST7410
auf Lager
Blatttülle 4,6/15 mm Spritztülle - hbs24

Blatttülle 4,6/15 mm

DST7411
auf Lager
Blatttülle 3,6/16 Spritztülle - hbs24

Blatttülle 3,6/16 mm

DST7405
auf Lager
Blütentülle 12 mm Spritztülle - hbs24

Blütentülle 12 mm

DST7412
auf Lager
Blütentülle 18 mm Spritztülle - hbs24

Blütentülle 18 mm

DST7415
auf Lager
Blütenblatttülle 5,4 x 25 mm Spritztülle - hbs24

Blütenblatttülle 5,4 x 25 mm

DST7406
auf Lager
Blütenblatttülle 3 x 15 mm Spritztülle - hbs24

Blütenblatttülle 3 x 15 mm

DST7407
auf Lager
Rosenausdreher Tülle 13 mm - hbs24

Rosenausdreher Tülle 13 mm

DST7401
auf Lager